Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Eluviisitreener OÜ (edaspidi nimetatud Eluviisitreener või vastutav töötleja) privaatsuspoliitika on ostu sooritamisel müügilepingu lahutamatuks osaks juhul, kui klient annab Eluviisitreener-le oma isikuandmeid.
Klient on isik, kes on ostnud kaupa Eluviisitreener e-poes ja registreerunud erinevatesse treening- ja/või toitumisprogrammidesse.

 

1.    Isikuandmete töötlemise alused

1.1.   Eluviisitreener töötleb isikuandmeid tagades isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Eluviisitreener töötleb kliendi isikuandmeid vaid juhul ja sellises ulatuses, mis on vajalik allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

1.2.    Eluviisitreener töötleb kliendi isikuandmeid, kui on täidetud vähemalt üks alltoodud tingimus:

1.2.1.    klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

1.2.2.    isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt kliendi taotlusele;

1.2.3.    isikuandmete töötlemine on vajalik Eluviisitreener kui vastutava töötleja või volitatud töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

1.2.4.    isikuandmete töötlemine on vajalik Eluviisitreener kui vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

1.3.    Eluviisitreener töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana, kui andmeid kogutakse Eluviisitreener eesmärkide täitmiseks: kaupade müümisel Eluviisitreener e-poest, isiku treeningprogrammi registreerimisel, kliendi tagasiside kajastamisel sotsiaalmeedias.

1.4.   Eluviisitreener õigustatud huvi andmete töötlemiseks tähendab Eluviisitreener huvi pakkuda kliendile kvaliteetset teenust, mis vastab kliendi ootustele ja nõuetele, täita otseturunduse eesmärke ja suurendada müüki. Õigustatud huvil põhineval andmete töötlemisel võetakse arvesse kliendi huvisid, sh on kliendil õigus keelduda oma andmete töötlemisest õigustatud huvi alusel.

 

2.    Isikuandmed, mida töödeldakse

2.1.    Kliendi isikuandmed, mida töödeldakse, võivad sisaldada ees- ja perekonnanime, sünniaega ja/või isikukoodi, telefoninumbrit ja/või mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi, kauba eest tasumisel kasutatud makseviisi, pangakonto numbrit, fotofaile, videosalvestusi, võrguidentifikaatoreid (IP-aadress), andmeid kliendi ostetud kaupade kohta (ostuajalugu) ja klienditoe andmeid.

 

3.    Isikuandmete kasutamine ja töötlemise eesmärgid

3.1.   Eluviisitreener töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega kliendi kontakteerumisel kodulehe www. eluviisitreener.ee vahendusel ja kliendi andmete registreerimisel Eluviisitreener treeningprogrammide soetamisel, sealhulgas, kui klient soovib osta e-poest toodet, lepingute sõlmimisel ja täitmisel, arvete väljastamisel, tellimuste täitmisel ja haldamisel, kauba kohaletoimetamisel ja õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmisel.

3.2.    Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki kliendi isikuandmeid.

3.3.   Eluviisitreener töötleb isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, milleks on näiteks tarbijavaidluste lahendamine, raamatupidamine, rahapesu tõkestamist puudutav kohustus vms.

3.4.    Kliendi isikuandmeid (kliendi nimi, e-post, telefon) töödeldakse selleks, et lahendada kaupade müügi ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

3.5.    Andmeid ostetud kaupade kohta (ostuajalugu), sh kliendi andmed, ostu kuupäev, kaup, kogus, töödeldakse statistika koostamiseks ning analüüsiks ostetud kaupade, teenuste ja kliendi eelistuste kohta. Kogutud andmete põhjal võib Eluviisitreener kliendi eraldi antud nõusolekul teha kliendile teenuste ja toodete kohta personaalseid pakkumisi.

3.6.    Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks, kui seda on tarvis teha.

3.7.    Kliendi IP-aadressi ja teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Eluviisitreener e-poe teenuse osutamiseks ning e-poe kasutamise statistika koostamiseks.

3.8.   Eluviisitreener asutab oma kodulehel küpsiseid (inglise keeles „cookies“), mille funktsioon on statistika kogumine kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab Eluviisitreener-il oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Klientidele paremini kättesaadavaks.

 

4.    Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4.1.   Eluviisitreener võib avaldada kliendi isikuandmeid Eluviisitreener- ile teenust pakkuvatele kolmandatele isikutele, kellega Eluviisitreener on sõlminud lepingu ja kes on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel: Eluviisitreener võib kliendi isikuandmeid edastada IT- ja serveriteenuse pakkujale e-poe toimimiseks ja andmemajutuseks; otseturundusteenuse pakkujale kliendi e-posti aadressi, eesnime ja sünnipäeva e-posti teel toimuva otseturundustegevuse korraldamiseks.

4.2.   Eluviisitreener võib kasutada kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks, auditeerimise või muu kontrolli teostamise käigus ning edastada sellega seoses kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid vajalikus ulatuses.

4.3 Meie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötaja Maksekeskus AS-ile.

 

5.    Turvalisus ja andmete säilitamise põhimõtted

5.1.   Eluviisitreener töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega.

5.2.   Eluviisitreener rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.3.    Kliendi eelneva nõusolekuta Eluviisitreener ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui käesolevates tingimustes on sätestatud selline õigus.

5.4.   Eluviisitreener säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni. 

5.5.    Vaidluste korral, mis on seotud maksetega, või tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

5.6.    Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt Eluviisitreener isikuandmete kaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume kliendil Eluviisitreener’ilt koheselt sellisest juhtumist teavitada e-posti aadressil .  

6.    Isikuandmete muutmine

6.1.    Isikuandmeid saab muuta digitaalselt allkirjastatud avaldusega, mis tuleb saata e-posti aadressile.

7.    Kliendi nõusoleku tagasivõtmine

7.1.    Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise korral ei ole võimalik kliendil treeningkontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. Eluviisitreener käsitleb andmete kustutamise nõuet kui treeningkonto lõpetamise soovi.

 

8.    Otseturustus

8.1.    Eluviisitreener võib kliendi eraldi antaval nõusolekul kasutada kliendi e-posti aadressi otseturustusteadete ja uudiskirja saatmiseks. Selleks tuleb kliendil oma nõusolek anda e-poes ostu sooritades, millega klient annab Eluviisitreener- ile nõusoleku Eluviisitreener pakkumiste ja uudiskirjade e-posti teel saamiseks. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse Eluviisitreener nimel. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid ja uudiskirja, siis tuleb kliendil vajutada Eluviisitreener aadetud e-kirja jaluses olevale hüperlingile või muuta oma eelistust kliendikonto seadetes e-poes või esitada vastav soov kaupluses.

 

9.    Kliendi isikuandmete ülekandmine, kustutamine ja säilitamine

9.1.    Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete ülekandmist, parandamist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.

9.2.    Kliendi soovil isikuandmete ülekandmiseks või kustutamiseks tuleb kliendil saata allkirjastatud avaldus Eluviisitreener e-posti aadressile anu.luts@gmail.com. Eluviisitreener vastab kliendi taotlusele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist.

9.3.    Kliendi isikuandmeid hoitakse ainult elektroonilisel kujul Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvates serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.

 

10.    Vaidluste lahendamine
Andmekaitsega seotud küsimustes palume ühendust võtta aadressil anu.luts@gmail.com.
Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon, kelle poole saate pöörduda e-posti aadressil info@aki.ee.
Eluviisitreener privaatsuspoliitika kehtib alates 01.01.2021.